menu
Consum d’aigua

Amb l’objectiu de disminuir el consum d’aigua de totes les activitats a TACSA, en el marc de la nostra estratègia i compromís mediambiental, durant el període 2020/2022 s’han fet millores per reduir els cabals d’aigua de les plantes de Tacsa Santa Coloma de Cervelló i Tacsa Hospitalet de Llobregat. Aquesta optimització ha comportat una millora de la gestió de les plantes de tractament daigua dentrada, així com millorat els sistemes de rentat final.

El 2021 respecte al 2019, es va aconseguir una reducció per m2 tractat superior a un 15% a la planta de Santa Coloma i una reducció superior al 6% a la planta de Tacsa Hospitalet de Llobregat.

El 2022 respecte al 2021 s’ha reduït més d’un 10% el consum d’aigua per m2 tractat a la planta de Tacsa Hospitalet de Llobregat ia la planta de Tacsa Santa Coloma de Cervelló ens hem mantingut a nivells similars de l’any anterior, reduint un 1% el nostre consum d’aigua per m2 pintat

A causa de la situació actual de sequera, seguim treballant en la reducció del consum d’aigua i s’estan explorant noves vies com la possibilitat de fer servir aigua regenerada en comptes d’aigua de xarxa, ja sigui aigua regenerada de companyia o modificant el nostre sistema de depuració per recircular l’aigua de sortida del nostre procés de tractament de cataforesi i que es pugui recuperar, totalment o parcialment, com a aigua d’entrada del procés.

Pla Gestió Integral energies 2022-2023

Una de les premisses de Tacsa en matèria de medi ambient és controlar i minimitzar limpacte ambiental de la nostra activitat.

Per tal de reduir l’impacte ambiental de Tacsa i minimitzar l’afectació als costos de l’empresa, s’està desenvolupant un pla, en diferents àmbits, d’accions de l’empresa per identificar els punts de millora del consum energètic, proposar solucions i implantar-les.

Està previst aconseguir una reducció d’un 10% del consum de gas de les plantes de Tacs Santa Coloma de Cervelló i Tacsa de l’Hospitalet de Llobregat i un 5% del consum d’electricitat de les tres plantes.

L’any 2022 s’ha aconseguit millorar un 7% de consum de gas i un 7% d’electricitat.

Programa Incorpora
Desenvolupament d’un sistema automàtic de control per millorar l’eficiència del procés de cataforesi.

Desenvolupament d’un sistema automàtic de control per millorar l’eficiència del procés de cataforesi mitjançant correlació i optimització de paràmetres crítics. D’aquesta manera, s’aconseguirà reduir el marge de tolerància de cadascuna i ens permetrà ajustar les diferents variables del procés, apropant-les a les condicions òptimes de treball.

El projecte, amb codi INC-FPGS-2011-2210, ha estat cofinançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, dins Pla Nacional R+D+i 2008 – 2011. Convocatòria 2011 INC-FPGS-2011, emmarcat dins del Programa Nacional de Contractació i Incorporació de Recursos Humans

Gestió integral d’una línia de cataforesi a través de la innovació
L’objectiu principal del projecte és innovar en el procés de pintat

L’objectiu principal del projecte és innovar en el procés de pintat de la línia de cataforesi que TACSA disposa a la seva planta de Santa Coloma de Cervelló mitjançant la substitució de la tecnologia actual dels ànodes de corrent de la cisterna de Cataforesi i la sensorització de la línia, el control dels paràmetres de la línia i la preparació de la mateixa per a la introducció de les tecnologies 4.0 per al control, anàlisi i gestió de la mateixa.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Operatiu de R+D+i per i per al benefici de les empreses – Fons tecnològic.